Danh sách khách hàng trúng thưởng "UỐNG SẮT ẮT TRÚNG VÀNG 2021' quay lần 4 ngày 04.05.2021
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

Danh sách khách hàng trúng thưởng "UỐNG SẮT ẮT TRÚNG VÀNG 2021' quay lần 4 ngày 04.05.2021

Id Code SĐT Giải Giá trị
1 Y7MY9BHSE 0339910XXX Nhất 3 chỉ vàng
1 2KGMX8XDC 0366622XXX Nhì 1 chỉ vàng
2 971K3DT63 0327553XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 MQLCP8T75 0905845XXX Ba 100USD
2 8R4VNUTVX 0357395XXX Ba 100USD
3 KY92R9U96 0366727XXX Ba 100USD
1 698M6VP1B 0911413XXX Khuyến khích 1triệu
2 GADFPDZ8Q 0347411XXX Khuyến khích 1triệu
3 AP86H4SBF 0914021XXX Khuyến khích 1triệu
4 WFEVV2FEY 0794616XXX Khuyến khích 1triệu
5 SDX2Y1L3A 0912288XXX Khuyến khích 1triệu
6 K6PLLSV4R 0905705XXX Khuyến khích 1triệu
7 3E1YTQQ9U 0947181XXX Khuyến khích 1triệu
8 QB8AAZMB2 0384287XXX Khuyến khích 1triệu
9 DUG9RFEMT 0836905XXX Khuyến khích 1triệu
10 U45V5ECNN 0982014XXX Khuyến khích 1triệu
1 ZKP14VST6 0338002XXX May mắn 1 ô FOGYMA
2 1Z5TWFFTB 0385309XXX May mắn 1 ô FOGYMA
3 7ENRTFD7E 0962076XXX May mắn 1 ô FOGYMA
4 KSENNTGSP 0389933XXX May mắn 1 ô FOGYMA
5 DGV4BRC7L 0799679XXX May mắn 1 ô FOGYMA
6 3PHRDX5AU 0989236XXX May mắn 1 ô FOGYMA
7 XSCUA5BTS 0388190XXX May mắn 1 ô FOGYMA
8 M6CM7SYTR 0375726XXX May mắn 1 ô FOGYMA
9 SZ4S6HQHA 0966171XXX May mắn 1 ô FOGYMA
10 1LNC6WBQ3 0399876XXX May mắn 1 ô FOGYMA
11 9SNZGEN2R 0965915XXX May mắn 1 ô FOGYMA
12 BAE7L1WA4 0865232XXX May mắn 1 ô FOGYMA
13 3R2SCK8NT 0387008XXX May mắn 1 ô FOGYMA
14 DVR3P5BCQ 0348017XXX May mắn 1 ô FOGYMA
15 CUYQGLCGK 0765012XXX May mắn 1 ô FOGYMA
16 KP9EBMXT6 0834908XXX May mắn 1 ô FOGYMA
17 5CR3AQCGZ 0795599XXX May mắn 1 ô FOGYMA
18 KGMNKZS73 0981073XXX May mắn 1 ô FOGYMA
19 ZZPBGERNB 0796529XXX May mắn 1 ô FOGYMA
20 7WP6QYZ9S 0336884XXX May mắn 1 ô FOGYMA
21 Y9MXZKTYZ 0913543XXX May mắn 1 ô FOGYMA
22 FQGG66H1D 0982481XXX May mắn 1 ô FOGYMA
23 D1WZHTKAD 0374703XXX May mắn 1 ô FOGYMA
24 DU4M4RFYK 0388507XXX May mắn 1 ô FOGYMA
25 64URL7KEV 0972645XXX May mắn 1 ô FOGYMA
26 D2G742R9N 0919866XXX May mắn 1 ô FOGYMA
27 5CN2VKVVH 0865657XXX May mắn 1 ô FOGYMA
28 2CHPP2XLV 0333456XXX May mắn 1 ô FOGYMA
29 ZPMBABFXR 0966149XXX May mắn 1 ô FOGYMA
30 ZMLM7TPYV 0356818XXX May mắn 1 ô FOGYMA
31 EP7W4SFG9 0901214XXX May mắn 1 ô FOGYMA
32 CVYM6TX1F 0975185XXX May mắn 1 ô FOGYMA
33 EA2LHA9ZC 0562685XXX May mắn 1 ô FOGYMA
34 ST3VLEL5N 0982739XXX May mắn 1 ô FOGYMA
35 4DSCSNWED 0904370XXX May mắn 1 ô FOGYMA
36 1Q2FYUCZL 0942445XXX May mắn 1 ô FOGYMA
37 75P1VG8VZ 0932670XXX May mắn 1 ô FOGYMA
38 8XR8WXPR3 0349722XXX May mắn 1 ô FOGYMA
39 32TMBHWYQ 0988143XXX May mắn 1 ô FOGYMA
40 141Y6QE8U 0907636XXX May mắn 1 ô FOGYMA
41 MBG9H2BDC 0788694XXX May mắn 1 ô FOGYMA
42 V3GNP4AQD 0935493XXX May mắn 1 ô FOGYMA
43 DQFNF8W75 0916672XXX May mắn 1 ô FOGYMA
44 2YMWEVY6S 0353611XXX May mắn 1 ô FOGYMA
45 X5AYLUMG7 0936725XXX May mắn 1 ô FOGYMA
46 4WT61QEKM 0343325XXX May mắn 1 ô FOGYMA
47 98Y8YYHZ9 0938984XXX May mắn 1 ô FOGYMA
48 7NKW6EQLF 0983445XXX May mắn 1 ô FOGYMA
49 1217UABT3 0962257XXX May mắn 1 ô FOGYMA
50 CL9GTZMYK 0372446XXX May mắn 1 ô FOGYMA
51 RUW65L1PS 0977176XXX May mắn 1 ô FOGYMA
52 E47Y38EZH 0975467XXX May mắn 1 ô FOGYMA
53 9HKBEGY4P 0988943XXX May mắn 1 ô FOGYMA
54 BVPU3NH1B 0905591XXX May mắn 1 ô FOGYMA
55 GRRVK26LG 0354265XXX May mắn 1 ô FOGYMA
56 3T9F52HBP 0945410XXX May mắn 1 ô FOGYMA
57 5YW4XE12L 0898198XXX May mắn 1 ô FOGYMA
58 UWB1WXNU2 0942349XXX May mắn 1 ô FOGYMA
59 3RQ443QR5 0985924XXX May mắn 1 ô FOGYMA
60 PA8XAR9EU 0363930XXX May mắn 1 ô FOGYMA
61 XPFFA2TLY 0979991XXX May mắn 1 ô FOGYMA
62 H5BTZWHVC 0988373XXX May mắn 1 ô FOGYMA
63 V77ZU59B7 0932550XXX May mắn 1 ô FOGYMA
64 5UD6Z3LCX 0395823XXX May mắn 1 ô FOGYMA
65 MLP1BVSAR 0986025XXX May mắn 1 ô FOGYMA
66 WCN6DAX8L 0978996XXX May mắn 1 ô FOGYMA
67 4TUGNF56B 0349594XXX May mắn 1 ô FOGYMA
68 SADLTF1VS 0982595XXX May mắn 1 ô FOGYMA
69 RCDF8BCV9 0979837XXX May mắn 1 ô FOGYMA
70 F1G15K3TG 0903079XXX May mắn 1 ô FOGYMA
71 AHF7K7D9K 0385317XXX May mắn 1 ô FOGYMA
72 YN2M5HYNU 0972248XXX May mắn 1 ô FOGYMA
73 LEDLV8UP4 0905004XXX May mắn 1 ô FOGYMA
74 HG11FKEN2 0983801XXX May mắn 1 ô FOGYMA
75 3GK2U36DG 0375883XXX May mắn 1 ô FOGYMA
76 GKDFGB7Y9 0326500XXX May mắn 1 ô FOGYMA
77 8S6USQYQD 0325899XXX May mắn 1 ô FOGYMA
78 B7FRW5CV3 0939568XXX May mắn 1 ô FOGYMA
79 UK473H1SH 0971546XXX May mắn 1 ô FOGYMA
80 3WK7TYVLH 0908694XXX May mắn 1 ô FOGYMA
81 532MEATG8 0376263XXX May mắn 1 ô FOGYMA
82 NS1CCS916 0935886XXX May mắn 1 ô FOGYMA
83 KKUZWK7RX 0378317XXX May mắn 1 ô FOGYMA
84 CL5X5BYDF 0865587XXX May mắn 1 ô FOGYMA
85 KWTVGP69A 0986983XXX May mắn 1 ô FOGYMA
86 Y5FZYZTCD 0399415XXX May mắn 1 ô FOGYMA
87 L7Y8WETCT 0907378XXX May mắn 1 ô FOGYMA
88 32Z6CY7YC 0985888XXX May mắn 1 ô FOGYMA
89 8NS1WTSY2 0328164XXX May mắn 1 ô FOGYMA
90 7UX952SZF 0919069XXX May mắn 1 ô FOGYMA
91 Q2CVGL56Y 0969976XXX May mắn 1 ô FOGYMA
92 3862ZQAZE 0966134XXX May mắn 1 ô FOGYMA
93 9Z77D6ASP 0976767XXX May mắn 1 ô FOGYMA
94 F15FTLPLA 0365118XXX May mắn 1 ô FOGYMA
95 V69SPXL5Z 0919918XXX May mắn 1 ô FOGYMA
96 AGEGVFDRF 0386295XXX May mắn 1 ô FOGYMA
97 9KGP1VZUD 0964896XXX May mắn 1 ô FOGYMA
98 MRQT348Y3 0905099XXX May mắn 1 ô FOGYMA
99 BXFEF71F3 0905631XXX May mắn 1 ô FOGYMA
100 YX4HSSQ9D 0383206XXX May mắn 1 ô FOGYMA

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN