Danh sách khách hàng trúng thưởng "UỐNG SẮT ẮT TRÚNG VÀNG 2021' quay lần 2 ngày 02.03.2021
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

Danh sách khách hàng trúng thưởng "UỐNG SẮT ẮT TRÚNG VÀNG 2021' quay lần 2 ngày 02.03.2021

Id Code Giải Giá trị
1 AA91DXENP 84369778XXX Nhất 3 chỉ vàng
1 S6H79M26N 84364583XXX Nhì 1 chỉ vàng
2 KC7Z4RW2U 84987456XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 QURB6E8QY 84934887XXX Ba 100USD
2 6YARKLSHA 84398939XXX Ba 100USD
3 7UURPQ294 84364557XXX Ba 100USD
1 A4UPG7FHT 84978978XXX Khuyến khích 1triệu
2 H2FWWY8GB 84583773XXX Khuyến khích 1triệu
3 GGVWNQ27Q 84982922XXX Khuyến khích 1triệu
4 KA31TRMEQ 84332231XXX Khuyến khích 1triệu
5 SZEAQ596F 84943872XXX Khuyến khích 1triệu
6 5AGNY3WDY 84982349XXX Khuyến khích 1triệu
7 LB2T3361C 84985632XXX Khuyến khích 1triệu
8 B35BVQANY 84917476XXX Khuyến khích 1triệu
9 GN8XZQU8Z 84981654XXX Khuyến khích 1triệu
10 9ZYK7RVL5 84914315XXX Khuyến khích 1triệu
1 HD4TKQV67 84383103XXX May mắn 1 ô FOGYMA
2 H33AUXFA5 84914043XXX May mắn 1 ô FOGYMA
3 ZZ19F9Z82 84364083XXX May mắn 1 ô FOGYMA
4 DNPTWCP1T 84356943XXX May mắn 1 ô FOGYMA
5 US81YYTZU 84387933XXX May mắn 1 ô FOGYMA
6 CE6C67X4G 84936890XXX May mắn 1 ô FOGYMA
7 MUKCH1SVX 84901150XXX May mắn 1 ô FOGYMA
8 63NGNNAVA 84932102XXX May mắn 1 ô FOGYMA
9 46BZ9KP1R 84933024XXX May mắn 1 ô FOGYMA
10 FXUEDMPD2 84981589XXX May mắn 1 ô FOGYMA
11 WKZ1NRYU6 84367571XXX May mắn 1 ô FOGYMA
12 X1FFMNTXA 84914505XXX May mắn 1 ô FOGYMA
13 25G72USP5 84918878XXX May mắn 1 ô FOGYMA
14 FZMGDZY5F 84354375XXX May mắn 1 ô FOGYMA
15 Q3HRY17Z4 84389219XXX May mắn 1 ô FOGYMA
16 4ANYYYL8V 84978405XXX May mắn 1 ô FOGYMA
17 9WA8SDDM1 84979761XXX May mắn 1 ô FOGYMA
18 21GZEETPH 84708105XXX May mắn 1 ô FOGYMA
19 HMZ2S7525 84917724XXX May mắn 1 ô FOGYMA
20 NARHTMHQV 84389111XXX May mắn 1 ô FOGYMA
21 U9RNXUVGL 84988816XXX May mắn 1 ô FOGYMA
22 1AA2HBLYD 84935529XXX May mắn 1 ô FOGYMA
23 3XP31W9EU 84975699XXX May mắn 1 ô FOGYMA
24 83659ZKWM 84795113XXX May mắn 1 ô FOGYMA
25 3V7AX1ZF3 84868685XXX May mắn 1 ô FOGYMA
26 AQM8C9YWT 84916839XXX May mắn 1 ô FOGYMA
27 E321GTQG5 84368101XXX May mắn 1 ô FOGYMA
28 8W6BRZMFT 84976557XXX May mắn 1 ô FOGYMA
29 N389K6RHT 84948822XXX May mắn 1 ô FOGYMA
30 K1E8BF8EZ 84912288XXX May mắn 1 ô FOGYMA
31 BMP82UMXG 84332899XXX May mắn 1 ô FOGYMA
32 S5452YDP1 84931376XXX May mắn 1 ô FOGYMA
33 CVV6MNWRL 84854994XXX May mắn 1 ô FOGYMA
34 VLSR2ZSE3 84961591XXX May mắn 1 ô FOGYMA
35 Q5XN6R8LV 84904584XXX May mắn 1 ô FOGYMA
36 KC6FGQWAF 84936649XXX May mắn 1 ô FOGYMA
37 AFG6PFRTX 84978086XXX May mắn 1 ô FOGYMA
38 V7TZG3M7G 84918089XXX May mắn 1 ô FOGYMA
39 UCXANXXEH 84337264XXX May mắn 1 ô FOGYMA
40 4K3GKDEEV 84909274XXX May mắn 1 ô FOGYMA
41 ATV5SNKAS 84384180XXX May mắn 1 ô FOGYMA
42 K6RND6LEH 84355902XXX May mắn 1 ô FOGYMA
43 XZXZGV1PZ 84987071XXX May mắn 1 ô FOGYMA
44 93GD7AG2U 84378408XXX May mắn 1 ô FOGYMA
45 13ULXA9L5 84907457XXX May mắn 1 ô FOGYMA
46 FMKNNZAT2 84775084XXX May mắn 1 ô FOGYMA
47 RTDZBAYU9 84972682XXX May mắn 1 ô FOGYMA
48 G1E74V8B2 84947424XXX May mắn 1 ô FOGYMA
49 1V43XRFLC 84359051XXX May mắn 1 ô FOGYMA
50 7C5QK92DW 84703257XXX May mắn 1 ô FOGYMA
51 R4U2G4UX8 84388914XXX May mắn 1 ô FOGYMA
52 SYNPV4QAV 84965370XXX May mắn 1 ô FOGYMA
53 5WUF24755 84989369XXX May mắn 1 ô FOGYMA
54 KR9XQM1VV 84337774XXX May mắn 1 ô FOGYMA
55 XH15VWR4C 84363892XXX May mắn 1 ô FOGYMA
56 BBV89HR3M 84355811XXX May mắn 1 ô FOGYMA
57 4RTZ5W9FN 84985669XXX May mắn 1 ô FOGYMA
58 5ABDK643S 84767702XXX May mắn 1 ô FOGYMA
59 HYSU3QFBE 84989258XXX May mắn 1 ô FOGYMA
60 NV4WRK11N 84966712XXX May mắn 1 ô FOGYMA
61 G3WC95EN3 84898185XXX May mắn 1 ô FOGYMA
62 PLANUCQH9 84962141XXX May mắn 1 ô FOGYMA
63 PYY16UDTT 84971064XXX May mắn 1 ô FOGYMA
64 9R74Z1H93 84374219XXX May mắn 1 ô FOGYMA
65 P5F5AG8QW 84979634XXX May mắn 1 ô FOGYMA
66 QDH4SFGFD 84397453XXX May mắn 1 ô FOGYMA
67 U5T4VC4WN 84972645XXX May mắn 1 ô FOGYMA
68 MC9WACDRS 84368757XXX May mắn 1 ô FOGYMA
69 735AY9P83 84868416XXX May mắn 1 ô FOGYMA
70 XZN4UB3T1 84399042XXX May mắn 1 ô FOGYMA
71 GTYQEF3RT 84986615XXX May mắn 1 ô FOGYMA
72 MH8WQHDUZ 84389810XXX May mắn 1 ô FOGYMA
73 WRXGHN23A 84395218XXX May mắn 1 ô FOGYMA
74 Q34FL4Z71 84961122XXX May mắn 1 ô FOGYMA
75 MHY43VTFC 84989386XXX May mắn 1 ô FOGYMA
76 8F1YDX5LN 84398302XXX May mắn 1 ô FOGYMA
77 PQ6TSXNBQ 84989931XXX May mắn 1 ô FOGYMA
78 HYZA7XPYV 84963165XXX May mắn 1 ô FOGYMA
79 9GCQWY4N8 84845728XXX May mắn 1 ô FOGYMA
80 7W4ZBX3GS 84383875XXX May mắn 1 ô FOGYMA
81 453P6MW97 84935075XXX May mắn 1 ô FOGYMA
82 3WL328QT4 84328389XXX May mắn 1 ô FOGYMA
83 PGFSCR4QM 84915570XXX May mắn 1 ô FOGYMA
84 WL6WU75RB 84379001XXX May mắn 1 ô FOGYMA
85 22CU3M5E9 84935211XXX May mắn 1 ô FOGYMA
86 MH4L85MB7 84707631XXX May mắn 1 ô FOGYMA
87 3H21YL2MZ 84984314XXX May mắn 1 ô FOGYMA
88 28YPWQ1Z5 84828728XXX May mắn 1 ô FOGYMA
89 QPG2TN7R9 84339055XXX May mắn 1 ô FOGYMA
90 2KFCPFZLZ 84865981XXX May mắn 1 ô FOGYMA
91 PVDDX95NT 84369800XXX May mắn 1 ô FOGYMA
92 9VX86158K 84364786XXX May mắn 1 ô FOGYMA
93 ZECBR87VM 84348816XXX May mắn 1 ô FOGYMA
94 W8P3QPUDP 84989136XXX May mắn 1 ô FOGYMA
95 Z57RW9SPP 84936782XXX May mắn 1 ô FOGYMA
96 FKXV84E5Q 84978972XXX May mắn 1 ô FOGYMA
97 RZBKZYL28 84904004XXX May mắn 1 ô FOGYMA
98 CMMCRCKPK 84976903XXX May mắn 1 ô FOGYMA
99 CBF2FMMCY 84982363XXX May mắn 1 ô FOGYMA
100 P98KRLTHE 84914017XXX May mắn 1 ô FOGYMA

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN