DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI QUAY NGÀY 04.09.2020
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI QUAY NGÀY 04.09.2020

Status Code Phone XXX Giải Giá trị
0 WVXHHCIHX 0989931XXX Nhất 3 chỉ vàng
0
1 48LHPFWZJ 0384419XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 JHTMEESHY 0396266XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 T3KDYJB7F 0772177XXX Nhì 1 chỉ vàng
0
2 NHWYQFYY6 0974062XXX Ba 100USD
2 PFLYQ4GSS 0326686XXX Ba 100USD
2 D1B5JCA9K 0377348XXX Ba 100USD
2 FMM1JRKNK 0905338XXX Ba 100USD
2 51U6PM6NK 0975488XXX Ba 100USD
0
3 8R6LRKEPB 0983480XXX Khuyến khích 1triệu
3 KCV4JYUWW 0344691XXX Khuyến khích 1triệu
3 UT6CF1L7B 0902484XXX Khuyến khích 1triệu
3 2T5TLVWEN 0378245XXX Khuyến khích 1triệu
3 6FRAUMNHT 0935562XXX Khuyến khích 1triệu
3 13ZVBPS2N 0989258XXX Khuyến khích 1triệu
3 JN86D6UGT 0934974XXX Khuyến khích 1triệu
3 PGAFHIA6P 0981202XXX Khuyến khích 1triệu
3 UASLZIKJ5 0399126XXX Khuyến khích 1triệu
3 TUQA5FTDU 0964745XXX Khuyến khích 1triệu
0
4 ND1F48AYA 0966255XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 NKW8ANBY2 0976667XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 7GH4M3QQS 0969525XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 77P2645HM 0975044XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 UNMLYEUGY 0869757XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 EH3GB9IHF 0904446XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 KTKCBVGBB 0937764XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 F42T1ZPAZ 0328545XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 U6YUQD713 0934341XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 G3LS8SIUE 0948096XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BTM27YJDD 0366414XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 SMBYT5S2J 0966030XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 SEF4KL69U 0398433XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 8WT5GIIEI 0935054XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 B2YS34Y43 0367456XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 C54NJT3DW 0386785XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 85Q9FSVAX 0984523XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 PPV19N5JW 0349822XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 M77MYWZRE 0972697XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 83EFGGCG8 0359016XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 E43EN61AT 0973407XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 5URMXH4H1 0986559XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 MKVILAM35 0943613XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 JWK9SJCL2 0989258XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 397CN4C8H 0972062XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VPDW2IV6S 0365027XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 PDIAF4TK4 0794586XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 I63VW245F 0961166XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 SVPHBJLSX 0355307XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 WKWJLQMCQ 0794616XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 36RDPIHPQ 0984440XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 DTQXSDJP2 0816476XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 6SWJJEKAQ 0385954XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 25KHJHF87 0968465XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 M5JEAWYFY 0865709XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 8AX536QLI 0966322XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 RTVXGRQ29 0969785XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 M5ZWVSE2Z 0978829XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 Q6JRRAXRV 0774504XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 C9JCXLFEH 0983445XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 FQHY63E57 0782447XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 7N24AC8PQ 0935417XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 DMT6LD3KZ 0971570XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 MITBLVE9J 0935737XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 8ACIPSX7E 0912305XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 7BKXP5V79 0905424XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 PMFGENGWD 0706057XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 HKU34WWT9 0339943XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 1K8GQLE3M 0982967XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 GWZKUDUKC 0363500XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 73R676J46 0368798XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 KYRBZEEY7 0898620XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 C46YM3G1G 0948206XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 SKMU3GS5S 0963143XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 TNRRYRBHW 0368396XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 QE26IT186 0367456XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BJ5NWRNZ3 0962064XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 HMGPWKYID 0984182XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 Q3YIQ1NM2 0368109XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 TRAS6IL5B 0769236XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 GSY5C2WKK 0865490XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 KEUINL7U5 0374502XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 348QP8ADP 0352585XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BFW49DAKA 0918243XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 W6FVMGUR3 0986846XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 87U36W114 0349721XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 AEMHSZ1Y1 0935930XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 VZ45LID66 0989636XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 G4TWYDLRS 0913642XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 B8V2SZF7I 0978180XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 DSWZRYPR4 0977356XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 L37P2E38Z 0343431XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 2G8BZ2U7B 0973694XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 GBIF7TU5C 0964950XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 EFYFFGBYQ 0905164XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 8CXJM7SIA 0914533XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 X8IEBLRUB 0397173XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 LDYAZ2FAH 0907777XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 V9FUPSBRE 0914291XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 MM7KK9FEC 0961670XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 ZUNDPVQDK 0375857XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 SD4VEA3DM 0902723XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 2PJVFUWN7 0982345XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 QM7G9IFZB 0965696XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 8MV99YWUW 0935493XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 PVJDCTSQ1 0395218XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 PDZXA1DMP 0907059XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 UHZJRRP5D 0382210XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 LJ7YRLEE8 0971064XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 FEQBFK6PM 0982279XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 KR912EFDL 0369824XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 Q8K7A1DI5 0949133XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 NXKCWZUFX 0985791XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 ZFXHWYJQU 0977171XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 HZZAWYYTG 0985867XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 QD6N8KWUA 0972993XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 K6GS8RY16 0987456XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 BENI3U1IB 0969532XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 Q7R6U9XX1 0943574XXX May mắn Bình giữ nhiệt
4 5H2GUM4RV 0979930XXX May mắn Bình giữ nhiệt

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN