DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 04.01.2020
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 04.01.2020

Status Code Giải Giá trị
0 F47VHQ8T6 0967069XXX Nhất 3 chỉ vàng
1 WSWRWDWP6 0989061XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 EWB8UK8WX 0973714XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 MV9SPTXR9 0948253XXX Nhì 1 chỉ vàng
2 KYXNTXNZF 0985929XXX Ba 100USD
2 5TCN786HH 0979015XXX Ba 100USD
2 9G2UBQHAG 0918878XXX Ba 100USD
2 5U3B88F6M 0982090XXX Ba 100USD
2 K5QGMABEH 0935079XXX Ba 100USD
3 2VBQPU5QR 0914593XXX Khuyến khích 1triệu
3 Z21PX3FRX 0354808XXX Khuyến khích 1triệu
3 E1767CWPM 0394307XXX Khuyến khích 1triệu
3 STCE8PY9Z 0335335XXX Khuyến khích 1triệu
3 SWZNQW9L7 0972150XXX Khuyến khích 1triệu
3 TNVTR8VKU 0898705XXX Khuyến khích 1triệu
3 RIXHYRWEF 0707139XXX Khuyến khích 1triệu
3 L8YQ2ZPH7 0904575XXX Khuyến khích 1triệu
3 U76X529VD 0344813XXX Khuyến khích 1triệu
3 8L61VYNHH 0376665XXX Khuyến khích 1triệu
4 P8DH7FTJY 0968737XXX May mắn 1 khăn tắm
4 1LD838SR8 0984599XXX May mắn 1 khăn tắm
4 6W8N4KLXW 0989324XXX May mắn 1 khăn tắm
4 924PJMUBP 0911296XXX May mắn 1 khăn tắm
4 IXK64G5G6 0393207XXX May mắn 1 khăn tắm
4 6IBP8C4UJ 0336907XXX May mắn 1 khăn tắm
4 KIVQDHYUP 0372521XXX May mắn 1 khăn tắm
4 2M3Z7E61A 0979208XXX May mắn 1 khăn tắm
4 WBL72HGHT 0905849XXX May mắn 1 khăn tắm
4 Q1LIGXUKD 0979725XXX May mắn 1 khăn tắm
4 KEY17Y9MG 0962844XXX May mắn 1 khăn tắm
4 Y9LGPG62V 0349279XXX May mắn 1 khăn tắm
4 4GBDVA6R5 0988633XXX May mắn 1 khăn tắm
4 JHAIBI897 0905641XXX May mắn 1 khăn tắm
4 N5MIKTEEN 0914113XXX May mắn 1 khăn tắm
4 GFB6DM8R8 0385329XXX May mắn 1 khăn tắm
4 A2VQ9WG4A 0935395XXX May mắn 1 khăn tắm
4 FCFKVQ66G 0972236XXX May mắn 1 khăn tắm
4 SIF3966L4 0888222XXX May mắn 1 khăn tắm
4 JGN4ASEFX 0914494XXX May mắn 1 khăn tắm
4 MWYTYTZEE 0963755XXX May mắn 1 khăn tắm
4 ARPA6KKPE 0915755XXX May mắn 1 khăn tắm
4 VTMJBAVCJ 0979135XXX May mắn 1 khăn tắm
4 BUCBXLUE7 0906812XXX May mắn 1 khăn tắm
4 HZET2AKX4 0395502XXX May mắn 1 khăn tắm
4 KL4MGTMN7 0947267XXX May mắn 1 khăn tắm
4 NQMFQ32ZD 0394457XXX May mắn 1 khăn tắm
4 FGHTVDWIU 0971223XXX May mắn 1 khăn tắm
4 JR11BNSU1 0347867XXX May mắn 1 khăn tắm
4 W7H9EUJ1I 0973338XXX May mắn 1 khăn tắm
4 2IXUJCCYZ 0368600XXX May mắn 1 khăn tắm
4 8HUUXFN3Q 0982919XXX May mắn 1 khăn tắm
4 Q7QQFNPQK 0987920XXX May mắn 1 khăn tắm
4 HNW63Q1R2 0983644XXX May mắn 1 khăn tắm
4 P7322CJ6I 0919304XXX May mắn 1 khăn tắm
4 LRIPJURC7 0858318XXX May mắn 1 khăn tắm
4 7G8VYX6U2 0966178XXX May mắn 1 khăn tắm
4 WCQFW483P 0977005XXX May mắn 1 khăn tắm
4 EMF16ITXE 0326043XXX May mắn 1 khăn tắm
4 Q8WWYMFP1 0377109XXX May mắn 1 khăn tắm
4 52V8LGK92 0979138XXX May mắn 1 khăn tắm
4 UVE8S72TF 0976681XXX May mắn 1 khăn tắm
4 9P395ZJ3S 0398042XXX May mắn 1 khăn tắm
4 S8NS35LQL 0988487XXX May mắn 1 khăn tắm
4 ZYULJRDYP 0966560XXX May mắn 1 khăn tắm
4 Z7K5TEDF8 0905664XXX May mắn 1 khăn tắm
4 6ZGUV7MA2 0965976XXX May mắn 1 khăn tắm
4 QAZ4QSFF7 0911619XXX May mắn 1 khăn tắm
4 AYP2Z33LL 0979359XXX May mắn 1 khăn tắm
4 QW991H17J 0931997XXX May mắn 1 khăn tắm
4 KG5G7V2FU 0901696XXX May mắn 1 khăn tắm
4 HX9XY9YY9 0376385XXX May mắn 1 khăn tắm
4 17XR3B8DG 0398907XXX May mắn 1 khăn tắm
4 LJBBYZEPH 0388965XXX May mắn 1 khăn tắm
4 32UMWKSBQ 0984462XXX May mắn 1 khăn tắm
4 HEUA4GR85 0906107XXX May mắn 1 khăn tắm
4 VI1IVJ4C8 0917348XXX May mắn 1 khăn tắm
4 FPQQD8EZS 0909678XXX May mắn 1 khăn tắm
4 7YA7AABWJ 0973321XXX May mắn 1 khăn tắm
4 PB772CIL9 0904446XXX May mắn 1 khăn tắm
4 D9S46WVAB 0916139XXX May mắn 1 khăn tắm
4 WA74TGRPA 0975015XXX May mắn 1 khăn tắm
4 H1XBCEVMC 0398964XXX May mắn 1 khăn tắm
4 X1D6URRCV 0384239XXX May mắn 1 khăn tắm
4 L6SS2DMTS 0353903XXX May mắn 1 khăn tắm
4 ETKLNBDA3 0356043XXX May mắn 1 khăn tắm
4 7M624WAXE 0905523XXX May mắn 1 khăn tắm
4 LHUXKWAYI 0934977XXX May mắn 1 khăn tắm
4 EV6P99279 0397903XXX May mắn 1 khăn tắm
4 BU3L3NUGS 0382999XXX May mắn 1 khăn tắm
4 77B5S3QAP 0338627XXX May mắn 1 khăn tắm
4 QTNXHMYZK 0961166XXX May mắn 1 khăn tắm
4 8G3UC4ZF9 0817895XXX May mắn 1 khăn tắm
4 5KHHZ4KYM 0982558XXX May mắn 1 khăn tắm
4 6WXBHARYK 0332072XXX May mắn 1 khăn tắm
4 6EUP5W433 0976763XXX May mắn 1 khăn tắm
4 K8KAHB5NB 0368396XXX May mắn 1 khăn tắm
4 3MR5S6X7D 0901650XXX May mắn 1 khăn tắm
4 7LXHTL9LW 0377615XXX May mắn 1 khăn tắm
4 1YTPVH27M 0973621XXX May mắn 1 khăn tắm
4 ASD5Q16FU 0386622XXX May mắn 1 khăn tắm
4 6EY5VACW8 0961354XXX May mắn 1 khăn tắm
4 2Z43GUBKS 0903660XXX May mắn 1 khăn tắm
4 ILLC3TBKL 0931949XXX May mắn 1 khăn tắm
4 2HB1P43XG 0787473XXX May mắn 1 khăn tắm
4 CE6G25RM2 0906658XXX May mắn 1 khăn tắm
4 4GA5PKCZQ 0938984XXX May mắn 1 khăn tắm
4 C1S5UTZK8 0365854XXX May mắn 1 khăn tắm
4 EKDHRXKTM 0983801XXX May mắn 1 khăn tắm
4 KBH7C1A25 0987221XXX May mắn 1 khăn tắm
4 7NM8RXGEQ 0964468XXX May mắn 1 khăn tắm
4 EHA74IF4P 0971061XXX May mắn 1 khăn tắm
4 378RMTTMT 0919396XXX May mắn 1 khăn tắm
4 2SBG81KBK 0353217XXX May mắn 1 khăn tắm
4 HRNA5QQVP 0972829XXX May mắn 1 khăn tắm
4 1J5YWI2J4 0389974XXX May mắn 1 khăn tắm
4 2SIW6REQH 0383377XXX May mắn 1 khăn tắm
4 2GW8GZSEC 0972757XXX May mắn 1 khăn tắm
4 WAQ2UHD4P 0336933XXX May mắn 1 khăn tắm
4 HAH7BTNF4 0978522XXX May mắn 1 khăn tắm

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN