DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 02.12.2020
Phòng ngừa và điều trị thiếu máu thiếu sắt

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI LẦN QUAY NGÀY 02.12.2020

Status Code Giải Giá trị
0 D4DZZUG8Q 84988403XXX Nhất 3 chỉ vàng
0
1 8N9IUYEPU 84818737XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 68NWZUDX1 84353306XXX Nhì 1 chỉ vàng
1 NF2CEK6BP 84935189XXX Nhì 1 chỉ vàng
0
2 F1E7B5J91 84966645XXX Ba 100USD
2 TKKXVDGML 84344581XXX Ba 100USD
2 PXJH3X2F1 84966050XXX Ba 100USD
2 HGVU3XJC9 84939039XXX Ba 100USD
2 CAPRIA2KF 84908194XXX Ba 100USD
0
3 N1GXVMS1S 84906452XXX Khuyến khích 1triệu
3 L9ZDE8ITI 84968566XXX Khuyến khích 1triệu
3 XSYP915VS 84982721XXX Khuyến khích 1triệu
3 H25KRFPT1 84906494XXX Khuyến khích 1triệu
3 1RZP99RL3 84865819XXX Khuyến khích 1triệu
3 F88UYBWPI 84978996XXX Khuyến khích 1triệu
3 5AJ161NZ3 84989912XXX Khuyến khích 1triệu
3 DLQVQCECN 84964824XXX Khuyến khích 1triệu
3 65METEZ9R 84914707XXX Khuyến khích 1triệu
3 BMBTB1ARZ 84973235XXX Khuyến khích 1triệu
0
4 ERPZ6QB4A 84383059XXX May mắn 01 bình giữ nhiệt
4 VI7CTLQX4 84367831XXX May mắn 01 bình giữ nhiệt
4 A5CAZK6V2 84934932XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 MRBAFL939 84978333XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 JU1FNHE7W 84335216XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 GFVLDU1YT 84989976XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 EYX3KKKLX 84989018XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 8PHQCA4DC 84975549XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 CGZJ83VWS 84914209XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 NDR3VDGFV 84366389XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 AYHN6GJU2 84356871XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 6DGXFXE2B 84903498XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 PNHHTXRG6 84978125XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 L8D8GE9XG 84936649XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 U5BJ5N5IT 84387100XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 QZR6WR9HV 84988204XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 N63IL64A7 84377792XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 VEWU49HM4 84976346XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 P64AKZZAA 84933399XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 F6XXL61GH 84901650XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 WJFBIHSH3 84972867XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 1FEVW1B4T 84987523XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 L358R67F9 84353913XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 KI7AZYH8M 84979419XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 6IN593DAA 84917121XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 RM9M78MRC 84764484XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 CBCH8ECIY 84913433XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 84V6SCN8N 84353026XXX May mắn 1 bình giữ nhiệt
4 88FM6GLVL 84333593XXX May mắn 01 khăn tắm
4 MN1I9I4X4 84904926XXX May mắn 01 khăn tắm
4 39UD417T5 84944898XXX May mắn 1 khăn tắm
4 385AUE1QQ 84989204XXX May mắn 1 khăn tắm
4 KVQANLPJL 84919306XXX May mắn 1 khăn tắm
4 GV3UCCU68 84348848XXX May mắn 1 khăn tắm
4 AQXZZHATV 84899496XXX May mắn 1 khăn tắm
4 9U7IJ9BRG 84327771XXX May mắn 1 khăn tắm
4 XARGNZBEQ 84908393XXX May mắn 1 khăn tắm
4 CW4S2JLUP 84966134XXX May mắn 1 khăn tắm
4 Y93CZK4V9 84914088XXX May mắn 1 khăn tắm
4 GIY7N3TUQ 84379985XXX May mắn 1 khăn tắm
4 XQWCAML3G 84984332XXX May mắn 1 khăn tắm
4 ZW59LGBPD 84975229XXX May mắn 1 khăn tắm
4 DFX7D6C9U 84949323XXX May mắn 1 khăn tắm
4 6BQKI8LVD 84934987XXX May mắn 1 khăn tắm
4 252ZRFKBL 84985303XXX May mắn 1 khăn tắm
4 1X6SFA2LL 84974174XXX May mắn 1 khăn tắm
4 KCBIQK6EP 84971067XXX May mắn 1 khăn tắm
4 PQUHQGXAL 84966972XXX May mắn 1 khăn tắm
4 H8HM1TPTY 84905328XXX May mắn 1 khăn tắm
4 Q9R8SU99M 84393357XXX May mắn 1 khăn tắm
4 B6J9ZEK2A 84336840XXX May mắn 1 khăn tắm
4 TQ744S2AD 84973378XXX May mắn 1 khăn tắm
4 JZ8SE6EWR 84969890XXX May mắn 1 khăn tắm
4 GGMFZ4XMK 84987190XXX May mắn 1 khăn tắm
4 2TRSTCYPF 84914752XXX May mắn 1 khăn tắm
4 A3L8XFY7E 84913301XXX May mắn 1 khăn tắm
4 PQBPZSVU6 84386682XXX May mắn 1 khăn tắm
4 6K8TLGBPW 84914021XXX May mắn 1 khăn tắm
4 XAYYW8MKU 84974873XXX May mắn 1 khăn tắm
4 BLAQT6QLT 84979632XXX May mắn 1 khăn tắm
4 DS26BVZIQ 84981154XXX May mắn 1 khăn tắm
4 E8UT2S8XL 84327855XXX May mắn 1 khăn tắm
4 Q1IQB7EH7 84397988XXX May mắn 1 khăn tắm
4 12LKVXB4A 84395189XXX May mắn 1 khăn tắm
4 GZG6PN4GA 84368810XXX May mắn 1 khăn tắm
4 RJIWMATXE 84357870XXX May mắn 1 khăn tắm
4 GWIJ3JHFF 84988170XXX May mắn 1 khăn tắm
4 CTDK4LB4W 84912581XXX May mắn 1 khăn tắm
4 E266KE3MY 84937680XXX May mắn 1 khăn tắm
4 P87N9RZIU 84969733XXX May mắn 1 khăn tắm
4 FH8VR61L9 84583292XXX May mắn 1 khăn tắm
4 4XCZGRKP9 84967782XXX May mắn 1 khăn tắm
4 LJYEPDBR1 84375451XXX May mắn 1 khăn tắm
4 ZH6YE48IG 84903070XXX May mắn 1 khăn tắm
4 9CF4SBGJZ 84349016XXX May mắn 1 khăn tắm
4 WUURM4FIE 84349414XXX May mắn 1 khăn tắm
4 IIGCMJ99K 84397510XXX May mắn 1 khăn tắm
4 XAUSI6AF8 84963044XXX May mắn 1 khăn tắm
4 JVPZUUPRQ 84387852XXX May mắn 1 khăn tắm
4 FMZWVPD6K 84387316XXX May mắn 1 khăn tắm
4 N3I7E7UNI 84702151XXX May mắn 1 khăn tắm
4 E46SXF4SK 84374244XXX May mắn 1 khăn tắm
4 ITES5Q6LG 84855550XXX May mắn 1 khăn tắm
4 JZVKEL6FT 84354579XXX May mắn 1 khăn tắm
4 AFH39G77F 84913428XXX May mắn 1 khăn tắm
4 UWR4C6TD9 84904229XXX May mắn 1 khăn tắm
4 B5IXDKGL2 84982592XXX May mắn 1 khăn tắm
4 8MGNZG4E9 84985404XXX May mắn 1 khăn tắm
4 HV2EQ89BB 84389427XXX May mắn 1 khăn tắm
4 EX3DBZS7X 84935009XXX May mắn 1 khăn tắm
4 SCP9VG3J5 84775551XXX May mắn 1 khăn tắm
4 JNI1G9BTJ 84934195XXX May mắn 1 khăn tắm
4 CZIH4DRDI 84367617XXX May mắn 1 khăn tắm
4 8BRFUNNKA 84793741XXX May mắn 1 khăn tắm
4 U3K99VELE 84983134XXX May mắn 1 khăn tắm
4 AXVQ37HVM 84966628XXX May mắn 1 khăn tắm
4 Y36FAIY2M 84984882XXX May mắn 1 khăn tắm
4 JGR67SZ5J 84799382XXX May mắn 1 khăn tắm
4 UCF2ICAP9 84348416XXX May mắn 1 khăn tắm
4 DAEXI18GT 84964593XXX May mắn 1 khăn tắm

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN